Оқу үдерісін ұйымдастыру колледж қызметінің барлық түрлерінің негізгісі болып табылады. Оқу процесін ұйымдастырудың мақсаты МЖМБС талаптарына сәйкес мамандық пәндерін меңгеру және біліктілік алу үшін білім алушыларға қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

Колледждегі оқу үдерісі 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "білім туралы" ҚР Заңымен, ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларымен (07.04.2017 ж. № 171 өзгерістерімен), ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен (15.08.2017 ж. № 484 өзгерістерімен) реттеледі.

Колледждегі білім беру қызметі мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

Оқытушылар мен білім алушылардың жұмыс және оқу уақытын жоспарлау:

- Күндізгі оқу нысаны бойынша оқу жылы 1 қыркүйектен басталады және нақты мамандық бойынша жұмыс оқу жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес аяқталады.

- Білім алушылардың міндетті оқу сабақтарының көлемі аптасына 36 сағаттан аспайды.

- Аудиториялық сабақтар мен зертханалық жұмыстардың барлық түрлері үшін ұзақтығы 80 минут академиялық сағат белгіленеді.

Колледжде білім беру процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуын анықтайтын негізгі құжаттар: Оқу процесінің кестесі, оқу жұмыс жоспары, оқу сабақтарының кестесі, оқу пәндерінің жұмыс бағдарламалары, тиісті білім беру бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдар болып табылады. Барлық аталған құжаттарды колледж директоры бекітеді.

Колледждегі сабақтар оқу жылына арналған оқу жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі

- Сабақ кестесіне сәйкес студенттердің сабаққа қатысуы міндетті болып табылады.

- Колледждегі оқу жылы екі семестрге бөлінеді.

- Қысқы сессия желтоқсан айында өтеді және ол аяқталғаннан кейін екі аптаға созылатын қысқы демалыс болады.

- Жазғы сессия маусым айында, ал жазғы демалыс шілде мен тамыз айларында өтеді.

- Жыл бойы оқу жоспарына сәйкес пәндер бойынша білім бөлімдері жүргізіледі.

- Әр семестрдің соңында қорытынды сынақтар мен емтихандар (емтихан сессиясы) түрінде аралық аттестаттау өтеді.

- Әр күнтізбелік ай аяқталғаннан кейін барлық пәндер бойынша аттестаттау өтеді.